Rozex żel

Metronidazolum

Producent
InPharm Sp. z o.o.
Dawka
7,5 mg (0,75%) (dawka substancji czynnej w jednostce leku)
Pozwolenie do
2016-08-04

Cena i dostępne opakowania

1 tuba 30 g
(brak ceny)

Podobne działanie mają

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UZYTKOWNIKA

Rozex Me Iron idazolum

0,75% (7,5 mg/g) emulsja na skore

Nalezy zapoznac si£ z trescia^ ulotki przed zastosowaniem leku. Nalezy zachowac t? ulotk?, aby w razie potrzeby moc j^ponownie przeczytac. Nalezy zwrocic si? do lekarza lub farmaceuty, w razie jakichkolwiek dalszych wajpliwosci. Lek ten przepisano scisle okreslonej osobie. Nie nalezy go przekazywac innym. Lek moze zaszkodzic innej osobie, nawet jesli objawy jej choroby sa^takie same. Jesli nasili si? ktorykolwiek z objawow niepozadanych lub wystaj>iajakiekolwiek objawy niepozajjane niewymienione w ulotce, nalezy powiedziec o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis tresci ulotki:

1. Co to jest lek Rozex emulsja i wjakim celu si? go stosuje

2. Informacje wazne przed zastosowaniem leku Rozex emulsja

3. Jak stosowac lek Rozex emulsja

4. Mozliwe dziatania niepozadane

5. Jak przechowywac lek Rozex emulsja

6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Rozex EMULSJA I W JAKIM CELU SI^ GO STOSUJE

Lek Rozex jest emulsja^ do stosowania na skor?, zawiera substancj? czynna^metronidazol. Metronidazol jest pochodna^nitroimidazolu o dziataniu przeciwbakteryjnym.

Wskazania

do stosowania: Miejscowe leczenie zmian skornych w przebiegu tra^dzika rozowatego.

2. INFORMACJE WAZNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Rozex EMULSJA

Kiedy nic stosowac leku Rozex emulsja:

  • Jesli pacjent ma uczulenie (nadwrazliwosc na metronidazol tub ktorykolwiek z pozostalych skfadnikow leku Rozex emulsja.
Kiedy zachowac szczegolnq ostroznosc stosujqc lek Rozex emulsja

  • Rozex w emulsji jest przeznaczony wyl^cznie do stosowania na skor?. Nalezy uwazac, aby lek nie dostal si? do oczu lub na bkmy sluzowe. W razie przypadkowego kontaktu leku z oczami, nalezy je przemyc duza^iloscia, wody.
  • W przypadku objawow podraznienia skory nalezy skontaktowac si? z lekarzem, ktory moze zalecic rzadsze stosowanie leku lub czasowe przerwanie terapii.
  • W czasie leczenia nalezy unikac ekspozycji na swiatlo stoneczne i sztuczne zrodta promieniowania ultrafioletowego (np. w solariach).
  • Metronidazol jest pochodna^nitroimidazolowaj nalezy stosowac go ostroznie u pacjentow z chorobami krwi.
  • Nie nalezy stosowac leku dluzej niz zaleci lekarz. ( i;i/a i karmienie piersia^ Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku nalezy poradzic si? lekarza lub farmaceuty. Lekarz moze zadecydowac o stosowaniu leku Rozex w emulsji w okresie cia_zy tylko w przypadku zdecydowanej koniecznosci. Lekarz rozwazy czy nalezy zaprzestac leczenia preparatem czy przerwac karmienie piersia^.
Prowadzenie pojazdow i obslugiwanie maszyn Lek Rozex w emulsji nie powinien wplywac na zdolnosc prowadzenia pojazdami mechanicznymi i obslug? maszyn.

Wazne informacje o niektorych skladnikach leku Rozex emulsja: Ze wzgl?du na zawartosc substancji pomocniczej sorbinianu potasu oraz alkoholu stearylowego, lek moze powodowac miejscowe reakcje skorne (np. kontaktowe zapalenie skory).

Stosowanie innych lekow Nalezy powiedziec lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, nawet tych, ktore wydawane sa^ bez recepty. Ryzyko wystapienia interakcji z lekami o dziataniu ogolnym jest mato prawdopodobne ze wzgl?du na niewielkie wchlanianie leku Rozex vv emulsji po zastosowaniu miejscowym. U nielicznych pacjentow przyjmuja^cych metronidazol doustnie, po wypiciu alkoholu obserwowano reakcje podobne do reakcji, jakie wyst?powaty w przypadku wypicia alkoholu podczas stosowania disulfiramu (lek stosowany w leczeniu alkoholizmu). Metronidazol stosowany doustnie moze nasilac dziatanie warfaryny i pochodnych kumaryny (leki przeciwzakrzepowe), powoduja^c wydluzenie czasu protrombinowego. Nie wiadomo, czy miejscowe stosowanie metronidazolu wplywa na dlugosc czasu protrombinowego.

3. JAK STOSOWAC LEK Rozex EMULSJA

Rozex w emulsji nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wa^tpliwosci nalezy skontaktowac si? z lekarzem. Rozex w emulsji jest przeznaczony do stosowania miejscowego na skor?. Cienka_ warstw? leku nalezy nakladac na zmienione chorobowo miejsca na skorze dwa razy na dob? (rano i wieczorem). Przed uzyciem nalezy umyc leczone miejsca emulsja^do specjalnej piel?gnacji nadwrazliwej i delikatnej skory twarzy. Po zastosowaniu leku Rozex w emulsji pacjenci mogq_ stosowac tylko takie kosmetyki, ktore nie powoduja^ powstawania zaskornikow i nie majq_ dziatania sci^gajq.cego. Czas leczenia wynosi zazwyczaj od 3 do 4 miesi?cy. Okres stosowania leku nie powinien bye przedhjzany. Natomiast, jezeli nastajtita wyrazna poprawa, lekarz prowadzacy moze zalecic kontynuacj? terapii przez kolejne 3 lub 4 miesia^ce, zaleznie od nasilenia zmian chorobowych.

Pacjenci w podeszJym wieku U pacjentow w podeszlym wieku nie ma koniecznosci modyfikacji dawkowania.

Stosowanie u dzieci Brak danych odnosnie bezpieczeristwa i skutecznosci stosowania leku u dzieci i mlodziezy.

Pominiecie zastosowania leku Rozex emulsja Nalezy zastosowac lek tak szybko jak to mozliwe. Jezeli zbliza si? pora zastosowania kolejnej dawki, nie nalezy stosowac dawki podwojnej w celu uzupelnienia pomini?tej dawki. W przypadku omylkowego spozycia leku Naiezy niezwtocznie skontaktowac si? z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wa^tpliwosci zwi^zanych ze stosowaniem leku nalezy zwrocic si? do lekarza lub farmaceuty.

4. MOZLIWE DZIALANIA NIEPOZ^DANE

Jak kazdy lek, lek Rozex vv emulsji moze powodowac dzialania niepozajdane.

Ponizej przedstawiono dzialania niepoza^dane wedlug cz?stosci wyst?powania: Bardzo cz?sto (wyst?puja_ce cz?sciej niz u 1 na 10 osob) Cz?sto (wyst?puja_ce rzadziej niz u 1 na 10 osob) Niezbyt cz?sto (wyst^puja^ce rzadziej niz u 1 na 100 osob) Rzadko (wyste_puj^ce rzadziej niz u 1 na 1000 osob) Bardzo rzadko (wyst^puja^ce rzadziej niz u 1 na 10 000 osob) Cz^stosc nieznana (nie moze bye okreslona na podstawie doste_pnych danych).

Cz^sto: sucha skora, rumien, sw^dzenie, uczucie dyskomfortu skory (pieczenie, bol skory/klucie), podraznienie skory, pogorszenie objawow tra^dziku. Niezbyt cze^sto: niedoczulica, mrowienie i dr?twienie kohczyn, metaliczny smak w ustach, mdtosci. Nie znana cz^stosc: kontaktowe zapalenie skory.

Ze wzgl^du na zawartosc substancji pomocniczej sorbinianu potasu oraz alkoholu stearylowego, lek moze powodowac miejscowe reakcje skorne (np. kontaktowe zapalenie skory). W przypadkach nasilonego podraznienia skory nalezy skontaktowac si? z lekarzem. U niektorych osob w czasie stosowania leku moga^ wystajjic inne dzialania niepoz^dane.

Jesli nasili si? ktorykolwiek z objawow niepoza^danych lub wystajtiajakiekolwiek objawy niepoza^dane niewymienione w ulotce, nalezy powiedziec o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAC LEK Rozex EMULSJA

Przechowywac w temperaturze do 25°C. Nie przechowywac w lodowce. Nie zamrazac. Lek nalezy przechowywac w miejscu niedost^pnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosowac po terminie waznosci umieszczonym na opakowaniu.

Lekow nie nalezy wyrzucac do kanalizacji ani domowych pojemnikow na odpadki. Nalezy zapytac farmaceut? co zrobic z lekami, ktore nie sa^juz potrzebne. Takie post?powanie pomoze chronic srodowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Rozex emulsja

  • Substancja^czynnajeku jest metronidazol w ste_zeniu 7,5 mg/g.
  • Ponadto lek zawiera: karbomer, glicerol, makrogol 400, alkohol benzylowy, eter stearylowy PEG -21, makrogologlicerydow stearyniany, alkohol stearylowy, parafina ciekla lekka, cyklometikon, potasu sorbinian, kwas miekowy, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.
Jak wyglijda lek Rozex emulsja i co zawiera opakowanie

Lek Rozex emulsja dostejmy jest w tubach zawieraja^cych 30 g emulsji na skor$, w tekturowym pudetku.

Podmiot odpowiedzialny

i wytworca:

Podmiot odpowiedzialny

:

Galderma Polska Sp. z o.o. u!. La^czyny 4, 02-820 Warszawa, Polska

Wytworca:

Laboratoires Galderma Zone Industrielle, Montdesir,

74540 Alby-sur-Cheran, Francja

Opinie, komentarze, pytania


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.