« Cortineff Informacje z ulotki1. Działanie i zastosowanie leku Cortineff

Lek Cortineff naleŜy do grupy leków zwanych steroidami (pełna nazwa to mineralokortykosteroidy). Są to hormony produkowane w organizmie przez korę nadnerczy. Wywierają one silne działanie na przemianę soli i związków mineralnych w organizmie. Odpowiadają takŜe za rozmieszczenie wody (płynów) w organizmie.

Lek Cortineff zawiera syntetyczny (sztuczny) hormon kory nadnerczy.

Lek Cortineff jest wskazany do stosowania w leczeniu:

− pierwotnej niewydolności kory nadnerczy (zwanej chorobą Addisona), − wtórnej niewydolności kory nadnerczy, − zespołu nadnerczowo-płciowego z utratą soli.

2. Informacje waŝne przed zastosowaniem leku cortineff

Kiedy nie stosować leku Cortineff

− jeśli pacjent ma uczulenie na fludrokortyzon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), − jeśli występują zakaŜenia obejmujące jednocześnie kilka tkanek i (lub) narządów i nie zostało zastosowane leczenie.

OstrzeŜenia i środki ostroŜności Przed rozpoczęciem stosowania leku Cortineff naleŜy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Podczas stosowania leku Cortineff u niektórych pacjentów moŜe wystąpić:

− zanik kory nadnerczy, który moŜe utrzymywać się przez wiele lat po zakończeniu leczenia,

− zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi, zwiększenia masy ciała, obrzęków spowodowanych zatrzymywaniem sodu i płynów w organizmie, − nasilenie objawów niektórych chorób jak: zapalenie płuc, zapalenie wątroby i rozsiane wewnątrznaczyniowe krzepnięcie (zaburzenie krzepnięcia krwi), − cięŜszy przebieg niektórych chorób zakaźnych, jak: ospa wietrzna, półpasiec i odra. W przypadku zakaŜenia lekarz zaleci odpowiednie postępowanie. Pacjenci, którzy w przeszłości nie chorowali na te choroby powinni unikać naraŜenia na zakaŜenie, − zmniejszenie odporności na zakaŜenie. Lek moŜe maskować (ukrywać) objawy zakaŜenia, − nieregularne krwawienia miesiączkowe u kobiet.

Przed zastosowaniem leku Cortineff pacjent powinien poinformować lekarza jeśli ma:

− chorobę wrzodową Ŝołądka i dwunastnicy, − choroby jelit (np.: świeŜe zespolenia jelitowe, uchyłkowatość jelit), − zakrzepowe zapalenie Ŝył, − choroby, których jednym z objawów jest wysypka (czerwone, swędzące grudki lub plamki na skórze), − przewlekłe zapalenie nerek lub niewydolność nerek, − osteoporozę (szczególnie u kobiet w wieku pomenopauzalnym), − nadmierne osłabienie i zmęczenie mięśni (nuŜliwość mięśni), − zakaŜenia grzybicze lub wirusowe, − jaskrę (lub jeśli ktoś w rodzinie ma jaskrę), − zwiększenie stęŜenia cholesterolu i trójglicerydów, − zmniejszenie stęŜenia białek we krwi, − podwyŜszone ciśnienie krwi, − zastoinową niewydolność serca, − padaczkę, − zaburzoną czynność wątroby, marskość wątroby, − ostrą psychozę i zaburzenia psychiczne. Lek moŜe nasilić objawy tych chorób, − gruźlicę, − niedoczynność tarczycy, − cukrzycę, − niedobór czynnika krzepnięcia krwi (protrombiny) i jeśli jednocześnie stosuje aspirynę.

W czasie stosowania leku Cortineff lekarz zaleci wykonanie badania krwi (kontrolowanie wychwytu soli oraz stęŜenia elektrolitów w surowicy). W trakcie stosowania tego leku naleŜy bardzo dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza.

Dzieci i młodzieŜ NaleŜy zgłaszać się na okresowe badania lekarskie. Lek Cortineff moŜe powodować zaburzenia wzrostu i rozwoju u niemowląt i dzieci (zwłaszcza, jeśli lek stosuje się długotrwale).

Lek Cortineff a inne leki

NaleŜy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a takŜe o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjent powinien poinformować lekarza jeśli przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

− barbiturany (leki stosowane w leczeniu bezsenności i padaczki), − fenytoina, karbamazepina, primidon (leki stosowane w leczeniu padaczki), − rifampicyna, rifabutin (leki stosowane w leczeniu gruźlicy), − aminoglutetymid (lek stosowany w leczeniu raka sutka), − insulina i leki doustne stosowane w leczeniu cukrzycy, − leki moczopędne,

− pochodne kumaryny, indandion, heparyna (leki zapobiegające krzepnięciu krwi ), − streptokinaza, urokinaza (leki rozpuszczające zakrzepy krwi ), − leki przeciwbólowe nazywane niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), np. ibuprofen, − aspiryna, polopiryna (kwas acetylosalicylowy) - lek przeciwbólowy i przeciwzapalny, − leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu alergii, bólach migrenowych, wymiotach), − steroidy anaboliczne, androgeny (leki stosowane w leczeniu zaburzeń hormonalnych), − leki antykoncepcyjne zawierające estrogeny, − szczepionki zawierające Ŝywe wirusy (lek Cortineff zmniejsza ich skuteczność), − inne glikokortykosteroidy.

Cortineff z jedzeniem i piciem Lek Cortineff naleŜy stosować między posiłkami. Lek ten zwiększa gromadzenie sodu w organizmie, co moŜe powodować obrzęki i zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi. Dlatego naleŜy ograniczyć spoŜycie soli w pokarmach.

CiąŜa i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąŜy lub karmi piersią, przypuszcza, Ŝe moŜe być w ciąŜy lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku.

Nie wolno stosować leku Cortineff u kobiet w ciąŜy. Niewielkie ilości leku przenikają do mleka kobiecego. NaleŜy rozwaŜyć czy na czas karmienia piersią odstawić lek, czy ze względu na konieczność leczenia nie karmić piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących wpływu na sprawność psychofizyczną.

Lek Cortineff zawiera laktozę Jedna tabletka zawiera 57,90 mg laktozy jednowodnej (rodzaj cukru). JeŜeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Stosowanie leku Cortineff

Ten lek naleŜy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dawki leku Cortineff i okres leczenia ustala lekarz.

Zalecana dawka:

1 do 3 tabletek (od 100 mikrogramów do 300 mikrogramów) na dobę lub

2 do 3 tabletek (od 200 mikrogramów do 300 mikrogramów) co drugi lub trzeci dzień.

Tabletek nie naleŜy dzielić. Lek naleŜy przyjmowac doustnie.

Zastosowanie większej niŜ zalecana dawki leku Cortineff W razie przyjęcia większej niŜ zalecana dawki leku naleŜy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Cortineff

W przypadku pominięcia dawki leku naleŜy przyjąć lek tak szybko, jak to jest moŜliwe. Jeśli zbliŜa się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, pominiętą dawkę naleŜy opuścić. Nie naleŜy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Przerwanie stosowania leku Cortineff O zakończeniu stosowania leku Cortineff decyduje lekarz. Przerwanie leczenia po długotrwałym stosowaniu leku moŜe prowadzić do ostrej niewydolności kory nadnerczy, zmniejszenia ciśnienia krwi i zgonu.

Mogą wystąpić następujące objawy zespołu odstawienia glikokortykosteroidów: gorączka, bóle mięśni i stawów, złe samopoczucie, katar, zapalenie spojówek, swędzące guzki i zmniejszenie masy ciała.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Moŝliwe działania niepoŝądane

Jak kaŜdy lek, lek ten moŜe powodować działania niepoŜądane, chociaŜ nie u kaŜdego one wystąpią. NaleŜy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia poniŜszych objawów:

− reakcja uczuleniowa (wysypka, obrzęk twarzy, trudności w oddychaniu), zwłaszcza u pacjentów, u których wcześniej stwierdzono reakcje uczulenia na leki, − wymioty z obecnością krwi, czarny stolec lub stolec z obecnością świeŜej krwi , − wysoka gorączka, osłabienie, złe samopoczucie (objawy zakaŜenia), − zaburzenia psychiczne (nienaturalnie nadmierna radość, głęboki smutek, zaburzenia osobowości, nasilenie objawów psychoz).

Inne działania niepoŜądane:

− obrzęki stóp i nóg, − zastoinowa niewydolność krąŜenia, − zwiększenie ciśnienia krwi, − zaburzenia pracy serca (uczucie szybkiego lub wolnego bicia serca), − zwiększone wydalanie wapnia.

Ryzyko działań niepoŜądanych, wymienionych poniŜej dotyczy przede wszystkim pacjentów otrzymujących lek Cortineff długo lub jednocześnie z innymi kortykosteroidami:

− osłabienie mięśni, osteoporoza, zwiększenie skłonności do złamań kości, aseptyczna martwica głowy kości udowej i ramiennej, − zwiększenie apetytu, zwiększenie masy ciała, nudności, bóle brzucha, wzdęcia, pieczenie w przełyku, − wrzód Ŝołądka, krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie trzustki, grzybica jamy ustnej (biały nalot na błonie śluzowej jamy ustnej), − trudniejsze gojenie się ran, zwiększona skłonność do krwawienia i powstawania siniaków, nadmierne owłosienie skóry, trądzik, szerokie rozstępy na skórze, ścieńczenie skóry, − obrzęk, zaczerwienienie skóry na nodze, ból nasilający się podczas chodzenia, podwyŜszona ciepłota skóry (zakrzepowe zapalenie Ŝył), − bezsenność, zawroty i bóle głowy, drgawki, − niezwykłe wraŜenia czuciowe (uczucie mrowienia, kłucia, pieczenia), − nieregularne miesiączkowanie lub brak miesiączki, − zespół Cushinga

  • charakterystyczna sylwetka: księŜycowata twarz, zaokrąglony tułów, chude kończyny, − zahamowanie wzrostu u dzieci, − zwiększenie stęŜenia cukru we krwi (cukrzyca), − wystąpienie lub nasilenie objawów chorób oczu, − zwiększone ryzyko tworzenia się skrzepów we krwi.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane niewymienione w ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepoŜądane moŜna zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania NiepoŜądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych{aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl Dzięki zgłaszaniu działań niepoŜądanych moŜna będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Przechowywanie leku Cortineff

Lek naleŜy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniŜej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Nie stosować tego leku po upływie terminu waŜności zamieszczonego na etykiecie i tekturowym pudełku po „Termin waŜności”. Termin waŜności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie naleŜy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. NaleŜy zapytać farmaceutę lekami jak usunąć leki, których potrzebne się juŜ nie uŜywa. Takie postępowanie pomoŜe chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Cortineff Substancją czynną leku jest fludrokortyzonu octan. Jedna tabletka zawiera100 mikrogramów fludrokortyzonu octanu. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, Ŝelatyna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Cortineff i co zawiera opakowanie Tabletki leku Cortineff są koloru białego z odcieniem kremowym, okrągłe, obustronnie płaskie o powierzchni gładkiej, jednorodnej. Są dwustronnie grawerowane: po jednej stronie literą „F”, po drugiej znakiem „-”. Opakowanie zawiera 20 tabletek w fiolce szklanej ze szkła oranŜowego zamykanej korkiem polietylenowym.

Podmiot odpowiedzialny

i wytwórca Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice tel.: 42 22 50 555-559

Zobacz również


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.