« Acatar Informacje z ulotki1. Stosowanie leku Acatar

Acatar jest przeznaczony wyłącznie do stosowania donosowego. Jedno opakowanie leku nie powinno być uŜywane przez więcej niŜ jedną osobę.

Acatar moŜe być stosowany tylko u dorosłych i dzieci w wieku powyŜej 6 lat. Dorośli i dzieci w wieku powyŜej 12 lat: naleŜy podawać po jednej dawce leku Acatar do kaŜdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: naleŜy podawać po jednej dawce leku Acatar do kaŜdego otworu nosowego 2 razy na dobę. Stosować jedynie przez krótki okres 3 do 5 dni. Nie naleŜy stosować dawek większych niŜ zalecane. Nie stosować dłuŜej niŜ 5 dni. Leku Acatar nie naleŜy stosować u dzieci w wieku poniŜej 6 lat.

W przypadku wraŜenia, Ŝe działanie leku jest za mocne lub za słabe, naleŜy zwrócić się do lekarza.

Instrukcja stosowania leku Trzymając głowę w pozycji pionowej (nie odchylając jej do tyłu) naleŜy umieścić koniec aplikatora w otworze nosowym, nie blokując przy tym całkowicie jego światła. Następnie szybko i energicznie nacisnąć dozownik, wykonując jednocześnie lekki wdech przez nos.

Zastosowanie większej niŜ zalecana dawki leku Acatar

Strona 2 z 4 Po przedawkowaniu lub przypadkowym zaŜyciu doustnym leku, mogą wystąpić następujące objawy: rozszerzenie źrenic, nudności, wymioty, sinica (sine zabarwienie skóry i błon śluzowych), gorączka, skurcze mięśni, tachykardia (przyspieszenie czynności serca), zaburzenia rytmu serca, zapaść krąŜeniowa (stan ostrej niewydolności krąŜenia połączony z nagłym spadkiem ciśnienia krwi, objawiający się silnym osłabieniem, często z utratą przytomności), zatrzymanie akcji serca, wzrost ciśnienia tętniczego, obrzęk płuc (gromadzenie płynów w obrębie płuc, objawiające się m.in. dusznością), zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne. Ponadto moŜe równieŜ wystąpić: zahamowanie czynności ośrodkowego układu nerwowego z sennością, obniŜenie temperatury ciała, bradykardia (spowolnienie czynności serca), spadek ciśnienia krwi jak we wstrząsie, bezdech i śpiączka.

W przypadku przyjęcia większej niŜ zalecana dawki leku, naleŜy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania dawki leku Acatar Nie naleŜy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku naleŜy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOśLIWE DZIAŁANIA NIEPOśĄDANE

Jak kaŜdy lek, Acatar moŜe powodować działania niepoŜądane, chociaŜ nie u kaŜdego one wystąpią.

Podczas stosowania leku Acatar mogą wystąpić działania niepoŜądane. Często (częściej niŜ u 1 na 100, ale rzadziej niŜ u 1 na 10 osób stosujących lek) występuje: uczucie pieczenia błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej nosa i kichanie, zwłaszcza u wraŜliwych pacjentów. Niezbyt często (częściej niŜ u 1 na 1000, ale rzadziej niŜ u 1 na 100 osób stosujących lek) występuje: kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca i zwiększenie ciśnienia tętniczego po miejscowym, donosowym podaniu leku. Rzadko (częściej niŜ u 1 na 10 000, ale rzadziej niŜ u 1 na 1000 osób stosujących lek) występują: bóle głowy, bezsenność, zmęczenie, niepokój. W rzadkich przypadkach po ustąpieniu działania leku, moŜe dojść do nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (tzw. przekrwienie reaktywne). Długotrwałe lub częste stosowanie oksymetazoliny, zwłaszcza w dawkach większych niŜ zalecane, moŜe prowadzić do polekowego zapalenia błony śluzowej nosa. MoŜe ono wystąpić juŜ po 5 dniach leczenia i jeśli stosowanie leku będzie kontynuowane i doprowadzić do trwałego uszkodzenia błony śluzowej nosa.

U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepoŜądane. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepoŜądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepoŜądane niewymienione w ulotce, naleŜy powiedzieć o tym lekarzowi.

2. Przechowywanie leku Acatar

Lek przechowywać w temperaturze poniŜej 25°C. Lek naleŜy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Okres waŜności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 1 miesiąc. Nie naleŜy stosować leku po upływie terminu waŜności zamieszczonego na opakowaniu. Termin waŜności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie naleŜy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. NaleŜy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są juŜ potrzebne. Takie postępowanie pomoŜe chronić

Strona 3 z 4 środowisko.

3. Inne informacje

Co zawiera lek Acatar Substancją czynną leku jest oksymetazoliny chlorowodorku. Jeden ml roztworu zawiera 0,5 mg oksymetazoliny chlorowodorku. Ponadto lek zawiera: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glikol propylenowy, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny, wodę oczyszczoną.

Jedna dawka aerozolu zawiera nie więcej niŜ 0,025 mg oksymetazoliny chlorowodorku.

Jak wygląda lek Acatar i co zawiera opakowanie Acatar występuje w postaci klarownego płynu.

Opakowanie

15 ml roztworu w butelce z pompką dozującą, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o., 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 40

Wytwórca: Universal Products (Lytham) Manufacturing Ltd., Bradshaw Lane, Greenhalgh, Kirkham, Preston, Lancashire, PR4 3JA, Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji naleŜy zwrócić się do: USP Zdrowie Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa, tel.+48 (22) 543 60 00.

Zobacz również


Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść pozyskaną z ulotek leków. Ostatecznym źródłem informacji o leku zawsze jest ulotka dostarczona przez producenta. W przypadku wątpliwości lub nieścisłości proszę o kontakt.